Przejdź do treści
Strona główna » ZUS dofinansowanie 2024

ZUS dofinansowanie 2024

300.000 zł Dotacje ZUS na poprawę warunków pracy BHP

Czy warto uzyskać dotacje z ZUS na BHP w 2024 roku? Program ZUS dofinansowanie BHP wystartuje 26 lutego 2024 roku! Wniosek o dofinansowanie z ZUS powinien opracować specjalista, który dobrze zna zasady prewencji wypadkowej na poprawę warunków pracy. Chcesz skorzystać z dofinansowania ZUS?

DOFINANSOWANIE ZUS BHP 2024

Dofinansowania ZUS BHP 2024

BHP ONE jest rekomendowanym partnerem na uzyskanie dotacji. Zgodnie z uchwalonymi zmianami do ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773) od 1 stycznia 2018 r. przyznawanie dofinansowania z ZUS na poprawę warunków pracy będzie odbywa się w drodze konkursu. W regulaminie konkursu, z którym należy się zapoznać przed złożeniem wniosku, znajdziemy w szczególności informacje o:

 • rodzaju obszarów technicznych podlegających dofinansowaniu;
 • terminie, miejscu i formie składania wniosków o dofinansowanie projektu;
 • wzorze umowy o dofinansowanie;
 • szczegółowych kryteriach oceny merytorycznej projektu;
 • kwocie przeznaczonej na dofinansowanie projektów w roku budżetowym, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie;
 • maksymalnej dopuszczalnej kwocie dofinansowania projektu;
 • sposobie udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu.

Jakie dofinansowanie ZUS BHP 2024?

Od kilku edycji konkursu prewencji wypadkowej ZUS normą jest zrównanie wszystkich przedsiębiorstw pod kątem dostępnej kwoty do 300.000 zł niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników.

           
Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba prac. Procent dofinansowania ZUS Dotacje ZUS do projektów doradczych Dotacje ZUS do projektów inwestycyjnych Maksymalne dofinansowanie ZUS
Mikro przedsiębiorstwa 1-9 80% 1000 299 000 300 000
Małe przedsiębiorstwa 10-49 80% 1000 299 000 300 000
Średnie przedsiębiorstwa 50-249 80% 1000 299 000 300 000
Duże przedsiębiorstwa 250+ 80% 1000 299 000 300 000

Zasady konkursu będzie ustalał Prezes ZUS w regulaminie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu. Natomiast oceną przedstawianych przez przedsiębiorców wniosków i projektów zajmie się Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytut Badawczym, którego pracownicy wystąpią w roli ekspertów. Regulamin konkursu, jak również informacje o jego zmianach, wraz z ich uzasadnieniem, oraz terminami, od którego są stosowane znajdziemy na stronie internetowej ZUS w Biuletynie Informacji Publicznej.

Corocznie kwota wydatków na prewencję wypadkową, pokrywanych ze środków finansowych zgromadzonych w funduszu wypadkowym, wynosić będzie 1,00%  od należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Wypełnij formularz o dotacje ZUS >>>

Dotacje ZUS na poprawę warunków pracy-warunki

Zgodnie z nowelizacją ustawy konkurs na poprawę warunków pracy ogłaszany będzie przez Prezesa ZUS raz w roku. Natomiast wyboru projektów, które mogą być objęte dofinansowaniem, ZUS dokonuje nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie.

Ogłoszenia o konkursie należy szukać na stronie ZUS w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w centrali Zakładu i jego terenowych jednostkach organizacyjnych. W momencie ogłoszenia konkursu poznamy określony w nim termin składania wniosków o dofinansowanie projektu. Jednak termin ten nie może być krótszy niż miesiąc od dnia opublikowania tego ogłoszenia.

Dla kogo przeznaczone jest dofinansowanie ZUS:

W konkursie może brać udział płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)     nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;

2)     nie zalega z opłacaniem podatków;

3)     nie znajduje się:

 • w stanie upadłości,
 • pod zarządem komisarycznym,
 • w toku likwidacji,
 • w toku postępowania upadłościowego lub
 • w toku postępowania układowego z wierzycielem.

Płatnik składek może ubiegać się o dofinansowanie projektu więcej niż jeden raz, przy czym o kolejne dofinansowanie może ubiegać się po 3 latach od dnia wypłaty przez Zakład całości ostatniego dofinansowania.

Płatnik składek, który został zobowiązany do zwrotu przyznanego dofinansowania, nie może ubiegać się o kolejne dofinansowanie projektu w okresie 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania.

dotacje zus 2024
Dofinansowanie ZUS BHP 2024

Jak powinien wyglądać wypełniony wniosek o dofinansowanie z ZUS?

Wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej powinien zawierać:

1)     imię i nazwisko lub nazwę płatnika składek oraz numer rachunku składkowego;

2)     liczbę osób, za które płatnik składek opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ZUS BHP;

3)     rodzaj, opis, cel i sposób realizacji działań w ramach projektu;

4)     oświadczenie płatnika składek o spełnianiu warunków, o których mowa powyżej.

Ponadto do wniosku o dofinansowanie ZUS BHP 2024 należy dołączyć dokument przedstawiający poziom czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy oraz ocenę ryzyka zawodowego.

ZUS dokona oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu, czyli sprawdzi czy płatnik składek spełnienia warunki, oraz oceni kompletności i prawidłowości złożonego wniosku. Jeżeli wniosek o dofinansowanie BHP będzie zawierał braki formalne, ZUS wezwie płatnika składek do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku gdy braki formalne nie zostaną usunięte w terminie wniosek o dofinansowanie projektu nie będzie podlegał rozpatrzeniu. Jeżeli płatnik spełni wszystkie wymagania a wniosek będzie złożony poprawnie ZUS przekaże wniosek o dofinansowanie projektu do CIOP-u.

 

Kto będzie decydował o przyznaniu dofinansowania?

Wniosek płatnika składek o dofinansowanie działań na poprawę warunków pracy oceni CIOP pod względem merytorycznym i to od jego decyzji będzie zależało przyznanie dofinansowania. CIOP będzie brał pod uwagę w szczególności:

 • ocenę, czy wskazane cele są szczegółowo opisane, mierzalne, realne, określone w czasie;
 • ocenę adekwatności proponowanych we wniosku o dofinansowanie projektu działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy do poziomu czynników ryzyka występujących u płatnika składek;
 • sprawdzenie zgodności rozwiązań ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ocenę niezbędności i efektywności wydatków projektu;
 • ocenę, w jaki sposób osiągnięcie celów projektu przełoży się bezpośrednio na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy u płatnika składek.

Po zaopiniowaniu wniosku przez CIOP ZUS przygotuje listę rankingową projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. Lista rankingowa będzie udostępniana na stronie internetowej ZUS w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dofinansowanie projektu następuje w drodze umowy o dofinansowanie z ZUS a płatnikiem składek w ramach posiadanych przez ZUS środków finansowych na realizację projektu.

Jakie będą maksymalne kwoty dofinansowania?

Według nowych przepisów maksymalna wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby osób, za które płatnik składek opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku do ZUS dofinansowanie projektu.

Udział procentowy wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za:

1) od 1 do 9 osób – wynosi do 80% szacowanej wartości projektu;

2) od 10 do 49 osób – wynosi do 80% szacowanej wartości projektu;

3) od 50 do 249 osób – wynosi do 80% szacowanej wartości projektu;

4) od 250 osób – wynosi do 80% szacowanej wartości projektu.

Szacowaną wartość projektu określa sam płatnik składek we wniosku o dofinansowanie projektu.

Co może zrobić płatnik, którego wniosek nie przeszedł pozytywnie weryfikacji i projekt nie znalazł się na liście rankingowej?

Płatnikowi składek, którego projekt o dofinansowanie nie został umieszczony na liście rankingowej projektów – w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej powołanej przez Prezesa Zakładu. Odwołanie należy wnieść w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy rankingowej projektów na stronie ZUS w Biuletynie Informacji Publicznej.

Odwołanie złożone po terminie Komisja Odwoławcza pozostawia bez rozpatrzenia.

Komisja Odwoławcza będzie miała 2 miesiące od dnia złożenia odwołania na jego rozpatrzenie i poinformowanie płatnika składek na piśmie o wyniku rozstrzygnięcia.

Jeżeli jednak płatnik składek nie zgadza się z rozstrzygnięciem Komisji Odwoławczej, wówczas będzie mógł złożyć skarga do sądu administracyjnego.

Proszę mieć jednak na uwadze, że procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów o dofinansowanie projektów. Może się więc tak zdarzyć, że w czasie jej trwania zostanie wyczerpana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w danym roku budżetowym, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie, wówczas:

 1. a)   Komisja Odwoławcza pozostawia odwołanie bez rozpatrzenia, informując o tym na piśmie płatnika składek i pouczając jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego;
 2. b)  sąd, uwzględniając skargę, stwierdza tylko, że ocena projektu została przeprowadzona z naruszeniem procedury konkursowej lub innymi naruszeniami formalnymi, i nie przekazuje sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Ogłoszenia konkursu na projekty poprawy warunków pracy objęte dofinansowaniem, według nowych zasad, można było spodziewać się maksymalnie do 30 września 2024 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych musi bowiem wywiązać się ze swojego obowiązku, w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ostatecznie nabory wniosków na dofinansowanie ZUS będzie można składać do września 2024 roku.

Wyniki konkursu ZUS za 2018: Lista rankingowa Dotacje ZUS – wyniki programu 2018/2019

Wyniki konkursu ZUS za 2019: Lista rankingowa Dofinansowanie ZUS – wyniki programu 2019/2020

Wyniki konkursu ZUS za 2020: Lista rankingowa Dofinansowanie ZUS – wyniki programu 2020/2021

Wyniki konkursu ZUS za 2021: Lista rankingowa Dofinansowanie ZUS – wyniki programu 2021/2022

Wyniki konkursu ZUS za 2022: Lista rankingowa Dofinansowanie ZUS – wyniki programu 2022/2023

Wyniki konkursu ZUS za 2023: Lista rankingowa Dofinansowanie ZUS – wyniki programu 2023/2024

Skorzystaj z pomocy ekspertów BHP ONE, którzy profesjonalnie opracują wniosek o dotacje ZUS 2024.