Przejdź do treści
Strona główna » Szkolenie BHP

Szkolenie BHP

szkolenie bhp jak wygląda

Zastanawiasz się jak wygląda szkolenie bhp dla pracownika?

Szkolenie BHP wstępne oraz instruktarz stanowiskowy to pierwszy krok do zapoznania nowego pracownika z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy u nowego pracodawcy. Instruktaż ogólny w ramach wstępnego szkolenia BHP powinien odbyć każdy pracownik jeszcze przed dopuszczeniem do wykonywania swojej pracy. Przeprowadza się go zarówno dla nowo zatrudnionych pracowników, studentów przed rozpoczęciem praktyki studenckiej jak i uczniów przed odbyciem praktycznej nauki zawodu. Nie wszyscy wiedzą, że instruktaż ogólny muszą przejść ponownie pracownicy, którzy mieli przerwę w zatrudnieniu, nawet gdy trwała ona tylko jeden dzień.

Instruktaż ogólny przeprowadza się w celu zapoznania pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającymi z Kodeksu Pracy oraz przepisami obowiązującymi w danym zakładzie pracy. W ramach instruktażu ogólnego pracownik zostaje również przeszkolony z udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Szkolenie wstępne BHP umożliwia nowemu pracownikowi uzyskanie, aktualizowanie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie BHP wstępne trwa minimum 3 godziny, w przeliczeniu na godziny lekcyjne trwające 45 minut. W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i czynności wykonywanych na stanowisku pracy, czas może być dowolnie wydłużony o tyle, aby przekazać pracownikom wymaganą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP i INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY

Podczas instruktażu stanowiskowego zapoznaje się uczestników szkolenia z czynnikami występującymi w środowisku pracy na danym stanowisku, ryzykiem zawodowym, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz bezpiecznymi metodami wykonywania pracy. Instruktaż stanowiskowy odbywa się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Muszą go przejść:

 • pracownicy zatrudniani na stanowiskach robotniczych i innych, na których pracownicy narażeni są na czynniki szkodliwe, uciążliwe bądź niebezpieczne, nawet jeżeli są przenoszeni na takie stanowisko z innego, w tym samym zakładzie pracy,
 • studenci rozpoczynający praktyki studenckie,
 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie wstępne BHP i instruktaż stanowiskowy trwa minimum 8 godzin, w przeliczeniu na godziny lekcyjne, trwające 45 minut. Wyjątkiem jest instruktaż stanowiskowy dla stanowisk administracyjno-biurowych, który trwa minimum 2 godziny lekcyjne. W zależności od stanowiska, instruktaż stanowiskowy może trwać dłużej, a czas jego trwania powinien być uzależniony od rodzaju pracy oraz zagrożeń, które występują na danym stanowisku, przygotowania zawodowego przeszkalanego pracownika oraz dotychczasowego stażu pracy.

Instruktaż stanowiskowy w ramach szkolenia wstępnego BHP ma ściśle określony przebieg. Instruktaż stanowiskowy składa się z 5 części, z wyjątkiem stanowisk administracyjno-biurowych, które obejmuje jedynie punkt 1.

 1. Rozmowa wstępna instruktora z instruowanym pracownikiem.
 2. Pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika.
 3. Próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy.
 4. Samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora.
 5. Sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić ponownie, w momencie gdy na stanowisku robotniczym lub innym, na którym występuje zagrożenie czynnikami uciążliwymi, szkodliwymi lub niebezpiecznymi, zostaną wprowadzone zmiany warunków techniczno-organizacyjnych.

Do zakresu zmian należą:

 • zmiany organizacji stanowisk pracy,
 • wprowadzenie do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia lub niebezpiecznym,
 • zmiany procesu technologicznego,
 • wprowadzenie do stosowania nowych narzędzi, urządzeń oraz maszyn.

Instruktaż stanowiskowy zakończony jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami BHP oraz stanowi podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku.

SZKOLENIE OKRESOWE BHP

Szkolenie BHP okresowe jest niezbędne dla utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Są również obowiązkowe w świetle prawa. Szkoleniom okresowym BHP podlegają:

 • pracodawcy  oraz osoby kierujące pracownikami, w tym kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, projektanci, konstruktorzy maszyn i pozostałych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
 • pracownicy służby bhp oraz osoby wykonujące zadania służby bhp,
 • pracownicy administracyjno-biurowi oraz pozostali pracownicy, których praca wiąże się z narażaniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwie lub niebezpieczne.

Szkolenie okresowe zakończone jest egzaminem, którego celem jest zweryfikowanie poziomu przyswojenia informacji przekazanych podczas szkolenia oraz umiejętności wykonywania i organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Forma oraz częstotliwość przeprowadzanych szkoleń okresowych, uzależnione są od rodzaju wykonywanej pracy na poszczególnych stanowiskach.

Szkolenie BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego online (e-learnig) nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe trzeba przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się tylko w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata lub raz w roku, jeżeli na stanowisku występują szczególnie duże zagrożenia. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Szkolenie BHP dla pracowników służby BHP przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

SZKOLENIE PPOŻ

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca posiada obowiązek wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy oraz wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Osobą odpowiedzialną za te działania może być pracodawca, jeśli posiada wiedzę oraz umiejętności w tym obszarze lub osoba przez niego wyznaczona. W miejscu pracy należy zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy, takie jak apteczka, która powinna się znajdować w miejscu ogólnodostępnym wraz z listą osób przeszkolonych z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia przeciwpożarowe prowadzone są w różnorodny sposób, zgodnie ze specyfiką danego zakładu oraz analizą zagrożeń występujących w środowisku pracy. Podczas kursu uczestnicy zostają zaznajomieni z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną dla danego obiektu oraz uczestniczą w części praktycznej szkolenia, czyli zapoznaniem z drogami ewakuacyjnymi i sprzętem przeciwpożarowym.

W zakresie szkolenia przeciwpożarowego mieszczą się:

 • omówienie aktualnych przepisów PPOŻ oraz zaznajomienie uczestników kursu z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego danego obiektu,
 • charakterystyka zagrożeń pożarowych danego obiektu,
 • charakterystyka zagrożeń pożarowych na danym stanowisku pracy,
 • szczegółowe omówienie zasad alarmowania straży pożarnej, ewakuacji oraz sposób ograniczania i zwalczania pożaru,
 • obsługa podstawowego sprzętu gaśniczego.

Szczegółowy program szkolenia przeciwpożarowego uzgadniany jest indywidualnie z pracodawcą oraz dostosowany do przedsiębiorstwa.

SZKOLENIE Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie kursu pierwszej pomocy w zakładzie pracy dla co najmniej jednego pracownika (minimum jeden przeszkolony pracownik na zmianie roboczej) w danym zakładzie pracy.

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, prowadzone są z wykorzystaniem materiałów multimedialnych i profesjonalnego sprzętu takiego jak aparaty AED, manekiny itp. W zakres szkolenia wchodzą podstawy prawne i zasady postępowania w miejscu zagrożenia oraz postępowania w przypadku powstania u poszkodowanego poszczególnych rodzajów urazów, takich jak:

 • zatrucia i oparzenia,
 • zadławienie, krwawienie i wstrząsy,
 • urazy głowy, oczu i klatki piersiowej,
 • złamania, zwichnięcia, porażenie prądem,
 • urazy związane z agresją zwierząt,
 • resuscytacja i postępowanie z nieprzytomnym poszkodowanym.

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, dotyczą także zakładowego systemu pierwszej pomocy, w tym punktów z apteczkami. Obsługa punktów i apteczek na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3 § 1. art. 2071 k.p. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być łatwo dostępne oraz odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.

Zgodnie z art. 2071 k.p.

 • 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:
  1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;

2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;

3) pracownikach wyznaczonych do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 • 2. Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmuje:
  1) imię i nazwisko;
  2) miejsce wykonywania pracy;
  3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

art. 224 k.p., zgodnie z którym:

 • 1. Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu.
 • 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, pracodawca jest obowiązany zapewnić:
  1) odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone;
  2) udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.
 • 3. Przepisy § 1 i 2 nie naruszają wymagań, określonych w odrębnych przepisach, dotyczących katastrof i innych nadzwyczajnych zagrożeń.

Na pracodawcy ciąży odpowiedzialność finansowa, w przypadku braku przeprowadzenia szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zgodnie z art. 283 § 1 kodeksu pracy: Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.