Przejdź do treści
Strona główna » Usługi BHP

Usługi BHP

Usługi BHP na najwyższym poziomie gwarantują zgodność z przepisami i brak ryzyka wypadków.

Zakres stałej współpracy ustalany jest indywidualnie. Miesięczne wynagrodzenie za pełnienie zadań służby bhp uzależnione jest od rodzaju prowadzonej działalności oraz liczby pracowników. Ofertę kierujemy zarówno do mikro przedsiębiorstw jak i większych firm zatrudniających do 100 osób. Zaletą outsourcingu BHP jest obniżenie kosztów. Stworzenie nowego miejsca pracy generuje większe nakłady finansowych, niż zlecenie usługi zewnętrznej firmie. Ponadto zmniejsza się odpowiedzialność pracodawcy za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ponieważ kontrolę przejmuje firma specjalizująca się w obowiązkach i przepisach BHP. Zdecydowaną większość zadań powierzonych w zakresie BHP wykonujemy zdalnie, jednak czasami specjaliści będą musieli przyjechać do zakładu pracy.

Zadania służby bhp, które mogą być przez nas dla Państwa prowadzone to:

 • organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP wstępnych (instruktaż ogólny i stanowiskowy) oraz okresowych dla pracodawców i pracowników
 • sporządzanie instrukcji stanowiskowych
 • opracowywanie instrukcji oraz procedur z zakresu BHP
 • sporządzanie i aktualizowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 • udział w postępowaniu powypadkowym, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku, opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy oraz w drodze do i z pracy
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników
 • pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, realizacja zaleceń pokontrolnych
 • wypełnianie dokumentów na potrzeby ZUS oraz GUS
 • nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP i PPOŻ
 • pomoc w zlecaniu pomiarów środowiska pracy
 • konsultacje przy tworzeniu Planów BiOZ (Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) i Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczych w zakresie kart ubraniowych pracowników i kart środków ochrony indywidualnej, tworzenie tabel przydziału odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej
 • doradztwo w zakresie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej
 • tworzenie aktów wewnętrznych w zakresie BHP i PPOŻ
 • tworzenie list kontrolnych stanu BHP i PPOŻ

 

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku

Jeżeli pracownik firmy uległ wypadkowi konieczne jest wykonanie dokumentacji powypadkowej. Za wykonanie dokumentacji odpowiedzialny jest pracodawca. Kompletna dokumentacja powypadkowa powinna zawierać powołanie zespołu powypadkowego, szkice i fotografie z miejsca wypadku, klasyfikację prawną wypadku, zarządzenie powypadkowe eliminujące lub ograniczające powstanie podobnego zdarzenia w przyszłości, założenie rejestru wypadków przy pracy, przygotowanie dokumentacji do ZUS.

Pracodawca nie może odmówić wykonania postępowania powypadkowego.  Miejsce wypadku powinno zostać zabezpieczone od razu po zdarzeniu, a kolejnie powinien zostać powołany  zespół powypadkowy, który zajmie się ustaleniem przyczyn i okoliczności wypadku. Po ich ustaleniu w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku należy sporządzić protokół powypadkowy. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku czasami trwa dłużej, wtedy protokół powinien zawierać uzasadnienie opóźnienia. Do protokołu powypadkowego muszą być dołączone:

 • protokół z przesłuchania poszkodowanego,
 • protokoły z przesłuchań świadków,
 • zebrane w trakcie postępowania wyjaśniającego: materiały, dokumenty, opinie lekarskie, opinie specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku.

Jeśli osoba poszkodowana jest zatrudniona na podstawie innej umowy niż umowa o pracę, przeprowadzenie postępowania powypadkowego należy do obowiązków firmy, na rzecz której wykonywała pracę bez nawiązanego stosunku pracy (np. na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej). Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, podmiot prowadzący postępowanie powypadkowe, zobowiązany jest sporządzić kartę wypadku.

,,Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3. ust. 1. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych):

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ (art. 3. ust. 2. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych):

 • w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy”

Cena za usługę sporządzenia dokumentacji powypadkowej uzależniona jest od rodzaju wypadku – lekkiego, ciężkiego, śmiertelnego lub zbiorowego, miejsca zdarzenia oraz zakresu prac koniecznych do wykonania w celu prawidłowego opracowania kompletnej dokumentacji.

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego

Analiza zagrożeń wynikających z wykonywanych czynności przez pracownika oraz sporządzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Ocenę ryzyka zawodowego należy wykonać na każdym stanowisku istniejącym w firmie oraz zapoznać z nią każdego pracownika. Zatrudnienie przez przedsiębiorstwo nowego pracownika nakłada na obie strony określone obowiązki, wynikające z prawa pracy. Jednym z nich jest stworzenie bezpiecznych warunków pracy, a przynajmniej ograniczenie do minimum możliwości uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia. Ocena ryzyka zawodowego jest niezbędnym dokumentem, aby wskazać czynniki uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne, a następnie określić zalecane środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Zapewnienie wszelkich środków ochronnych pracownikom jest argumentem, który przemawia za pracodawcą podczas dochodzenia odszkodowań po wypadkach przy pracy.

Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzać okresowo i zawsze, gdy wykorzystywane do jego oceny informacje straciły swoją aktualność, a w szczególności gdy:

 • utworzono nowe stanowisko pracy,
 • wprowadzono zmiany technologiczne lub organizacyjne na stanowiskach pracy,
 • wprowadzono nowe maszyny lub urządzenia,
 • zmianie uległy wymagania odnoszące się do ocenianych stanowisk pracy,
 • wprowadzono zmiany w stosowanych środkach ochronnych,
 • wykonane pomiary czynników szkodliwych wykazują zmianę warunków środowiska pracy,
 • wprowadzono zmiany w stosowanych środkach ochrony indywidualnej lub zbiorowej,
 • nastąpił wypadek przy pracy na danym stanowisku,
 • nastąpiła zmiana przepisów,
 • ujawniono nowe zagrożenia wcześniej pominięte lub niezidentyfikowane.

 

Opracowanie instrukcji BHP

Do instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy zalicza się instrukcje udzielania pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe, które dotyczą stosowanych w przedsiębiorstwie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,  instrukcje magazynowa, instrukcje stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej, instrukcje stosowania w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa oraz szereg instrukcji bezpiecznego wykonywania różnych robót budowlanych.

Pracodawca posiada obowiązek opracowania i udostępnienia pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje BHP. Obowiązek wynika z § 41 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Instrukcje powinny być sporządzone w sposób zrozumiały oraz wskazywać jednoznacznie czynności prewencyjne, które pracownik powinien wykonać przed rozpoczęciem danej pracy oraz zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania powierzonych zadań, czynności do wykonania po ich zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, np. wskazywać, co należy zrobić w razie awarii maszyny lub urządzenia oraz jakie działania podjąć w razie wypadku lub pożaru. Instrukcje dotyczące prac, przy których stosowane są niebezpieczne czynniki chemiczne, muszą uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki danych substancji i preparatów.

Opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)

Wykonawca zobowiązany jest opracować instrukcję bezpiecznego wykonywania robót oraz zapoznać z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich prac budowlanych, przed przystąpieniem do wykonywania robót. Obowiązek sporządzania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót, wynika z §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. Sporządzona Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych zapobiega zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposobów postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Na wielu budowach nie sporządza się IBWR  lub sporządzona instrukcja nie odzwierciedla rzeczywiście prowadzonych prac. Gdy wystąpi ciężki lub śmiertelny wypadek przy pracy na budowie, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w pierwszej kolejności sprawdzi opracowanie IBWR, czy roboty budowlane zostały we właściwy sposób opisane oraz czy instrukcja była realizowana. Konsekwencje niedopełnienia obowiązków poniesie kierownik robót lub osoba kierująca pracownikami, np. pracodawca lub brygadzista. Wykonanie IBWR można powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kompetencje w tym zakresie.  Dokument należy sporządzić przed rozpoczęciem prac budowlanych, z uwzględnieniem specyfikacji obiektu oraz warunków prowadzenia robót budowlanych.

 1. Art. 220§ 1  kodeksu karnego – niedopełnianie obowiązków z zakresu bhp. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku  i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 2. Art. 283 Odpowiedzialność z zakresu bhp § 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów  i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. 

 

Opracowanie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

Plan BIOZ zakłada zidentyfikowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa w miejscu wykonywania robót budowlanych oraz zastosowanie rozwiązań służących ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji. Plan BIOZ jest tworzony dla jednej konkretnej budowy. Obowiązkiem kierownika budowy jest zapewnienie opracowania planu przed rozpoczęciem budowy. Brak planu może spowodować wstrzymanie budowy i mandat karny. Dokument jest niezbędnym narzędziem zarządzania bezpieczeństwem na placu budowy. Wszyscy podwykonawcy uczestniczący w realizacji projektu, powinni być  zainteresowani uczestnictwem w pracach nad danym planem. Plan BIOZ musi być sporządzony w sytuacji konieczności wykonywania prac obarczonych wysokim ryzykiem, m. in. prac na wysokości, pod ziemią, w wykopach, w tunelach oraz wymagających stosowania czynników biologicznych, środków chemicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia, promieniowania jonizującego lub gdy konieczne jest zastosowanie materiałów wybuchowych. Opracowanie planu obowiązuje również w sytuacji, gdy prace polegają na demontażu lub montażu ciężkich prefabrykatów lub wykonywane są w przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych oraz jeżeli prace prowadzone są w bezpośrednim otoczeniu czynnych linii komunikacyjnych lub linii wysokiego napięcia.

Podwykonawcy powinni na podstawie tego planu opracować pozostałe ważne dokumenty, takie jak ocena ryzyka zawodowego dla swoich zadań, instrukcje bezpieczeństwa wykonywania robót itd. Plan BIOZ zawiera identyfikację zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu wykonywania robót budowlanych oraz rozwiązania służące ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji,

Opracowanie planu BIOZ można zlecić zewnętrznemu specjaliście. Do sporządzenia planu BIOZ wymagane jest dostarczenie od projektanta danych dotyczących bezpieczeństwa. Odpowiedzialność za przygotowanie planu BIOZ przed rozpoczęciem prac budowlanych ponosi kierownik budowy. Plan BIOZ może być aktualizowany, jeżeli sytuacja na budowie jest zmienna. Zmiany muszą być dokonywane przez kierownika budowy. Adnotację na temat wprowadzonych zmian oraz ich przyczyn należy umieścić w planie oraz dzienniku budowy.

Doradztwo i opiniowanie z zakresu prawa pracy

Polskie prawo pracy wynika nie tylko z Kodeksu pracy, a także z rozmaitych aktów prawnych obowiązujących w kraju. Uchybienia ze strony pracodawcy mogą wynikać wyłącznie z niewiedzy, co jednak może doprowadzić do dużych strat finansowych.

Na polskie prawo pracy składają się:

 • kodeks pracy jak i akty prawne wydane na jego podstawie,
 • inne ustawy określające prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników,
 • układy zbiorowe pracy oraz porozumienia zbiorowe,
 • regulaminy i statuty określające prawa i obowiązki pracodawców i pracowników.

Zakres doradztwa i opiniowania w zakresie prawa pracy:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę oraz umów powiązanych, np. umów o zakazie konkurencji oraz odpowiedzialności materialnej,
 • wsparcie w kontaktach z instytucjami takimi jak ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Urząd Skarbowy
 • wsparcie w działaniach związanych z redukcją zatrudnienia – porozumienia, wypowiedzenia, odprawy, odszkodowania
 • wsparcie w zakresie zwolnień grupowych oraz indywidualnych
 • planowanie i rozliczanie czasu pracy
 • wsparcie w zatrudnianiu cudzoziemców

 

Audyt BHP

Wymagania stawiane pracodawcy w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy zawarte są w przepisach ustawy, kodeksu pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie ogólnych przepisów BHP. Audyt BHP przeprowadza się w celu ustalenia rzeczywistego stanu warunków pracy pod kątem ich zgodności z przepisami. Warunki pracy są najważniejszym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo oraz komfort pracy pracowników.

Za niespełnienie wielu wymogów prawnych pracodawcy mogą grozić sankcje karne. Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pozwala na przeanalizowanie oraz identyfikację wszystkich nieprawidłowości, które występują w firmie, a co najważniejsze – nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych.

Wiele firm nie zatrudnia etatowego specjalisty ds. BHP. Co za tym idzie, przepisy prawa nie są przestrzegane. Często wynika to z nieprawidłowej interpretacji przepisów, co nie chroni pracodawcy przed konsekwencjami karnymi. Aby ograniczyć ryzyko na stanowiskach pracy oraz uniknąć kar finansowych, warto przeprowadzić audyt BHP.

Państwowa Inspekcja Pracy udostępnia listę kontrolną, która ma pomagać każdemu pracodawcy sprawdzać stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Korzystając z nich podczas audytów, mamy pewność, że nie pominiemy żadnego aspektu, który może być sprawdzony podczas przeprowadzonej kontroli. Pracodawca może dokonać szczegółowej kontroli samodzielnie, jednak często do prawidłowej kontroli konieczna jest fachowa wiedza, którą posiadają jedynie specjaliści z zakresu BHP.

Dokument, jakim jest lista kontrolna dotyczy obszarów, takich jak:

 1. Informacje ogólne.
 2. Stosunek pracy.
 3. Wynagrodzenia i inne świadczenia.
 4. Regulamin pracy.
 5. Czas pracy.
 6. Urlopy pracownicze.
 7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 8. Ocena ryzyka zawodowego.
 9. Wypadki przy pracy.
 10. Badania lekarskie.
 11. Szkolenia BHP.
 12. Dodatkowe kwalifikacje.
 13. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe.
 14. Obiekty i pomieszczenia pracy.
 15. Oświetlenie, ogrzewanie i wentylacja.
 16. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
 17. Stanowiska i procesy pracy.
 18. Maszyny i urządzenia techniczne.
 19. Urządzenia i instalacje energetyczne.
 20. Transport.
 21. Magazynowanie i składowanie.
 22. Nadzór i kontrola stanu BHP.

Raport opracowany po przeprowadzonym audycie uwzględnia wszystkie prawidłowości oraz niezgodności z obowiązującymi przepisami. Przedstawione są w nim działania w celu dostosowania warunków pracy do obowiązujących przepisów prawa, w tym propozycje wdrożenia nowych standardów i procedur poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwie. Dzięki temu pracodawca ma czas i możliwości wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości.

W ramach audytu sprawdzane są m. in.

 • warunki pracy na poszczególnych stanowiskach oraz w pomieszczeniach,
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
 • drogi transportowe, ich oznakowanie, drożność, zgodność z przepisami,
 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,
 • eksploatację urządzeń elektroenergetycznych,
 • stan techniczny maszyn i urządzeń, które podlegają dozorowi technicznemu,
 • dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk,
 • badania profilaktyczne pracowników,
 • rejestry wypadków i chorób zawodowych,
 • instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i innych urządzeń,
 • instrukcje bezpiecznego wykonywania prac,
 • aktualności szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń z ochrony przeciwpożarowej jak i pierwszej pomocy,
 • zapewnienie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
 • sprzęt gaśniczy,
 • organizacja ewakuacji w obiekcie.

Po przeprowadzeniu audytu BHP pracodawca powinien naprawić lub usunąć wszelkie stwierdzone niezgodności. Przedsiębiorstwo będzie spełniało wymogi prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uniknie konsekwencji wyciąganych przez uprawnione organy kontroli.

Koordynacja BHP budowy

Inwestor, który zleca prace budowlane kilku firmom, jest zobowiązany do koordynacji przestrzegania oraz zdefiniowania zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Obowiązki te można przełożyć na firmę zewnętrzną specjalizującą się w dziedzinie BHP. W ramach usługi koordynacji BHP budowy, specjaliści monitorują respektowanie regulacji oraz zachowywanie bezpieczeństwa prowadzonych robót w toku prac budowlanych. Specjaliści prowadzą nadzór nad przygotowaniem planu BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), który zawiera specyfikę obiektu budowlanego i warunki, w których prowadzone będą prace oraz nadzorują wprowadzane w nim zmiany, które wynikają z postępu prac.

Usługa koordynacji BHP budowy ma na celu zapobieganie występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy opracowywaniu technicznym oraz organizacyjnym planowanych robót budowlanych na wszystkich etapach prowadzonych prac.

Koordynowanie BHP budowy obejmuje:

 • Koordynację realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy opracowywaniu technicznym oraz organizacyjnym planowanych robót budowlanych na wszystkich etapach prowadzonych prac.
 • Doradztwo oraz nadzór przy sporządzeniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) uwzględniającej warunki prowadzonych robót budowlanych przez wykonawców.
 • Koordynację bezpiecznego prowadzenia robót na placu budowy przez poszczególnych wykonawców.
 • Doradztwo w zakresie realizacji nakazów oraz wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Koordynację działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym.
 • Opiniowanie oraz nadzór przy przygotowaniu i aktualizowaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), uwzględniającego specyfikę projektowanego obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót budowlanych.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP dla wykonawców i najemców.

 

 

 

Inne usługi BHP i PPOŻ.

 • Aktualizowanie oceny ryzyka zawodowego, instrukcji BHP oraz innych dokumentów sporządzonych wcześniej w zakresie BHP i PPOŻ
 • Pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, realizacja zaleceń pokontrolnych
 • Wypełnianie dokumentów na potrzeby ZUS oraz GUS
 • Nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP i PPOŻ
 • Pomoc w zlecaniu pomiarów środowiska pracy
 • Konsultacje przy tworzeniu Planów BiOZ (Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) i Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)
 • Przeprowadzenie dokumentacji pracowniczych w zakresie kart ubraniowych pracowników i kart środków ochrony indywidualnej, tworzenie tabel przydziału odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej
 • Doradztwo w zakresie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej
 • Tworzenie aktów wewnętrznych w zakresie BHP i PPOŻ
 • Tworzenie list kontrolnych stanu BHP i PPOŻ

Z pełnym przekonaniem  oferujemy Państwu kompleksową opiekę w zakresie usług BHP.

Zapraszamy do współpracy. Wybierz miasto aby sprawdzić usługi lokalnie:

obsługa BHP Białystok

obsługa BHP Bydgoszcz

obsługa BHP Częstochowa

obsługa BHP Gdańsk

obsługa BHP Gdynia

obsługa BHP Gliwice

obsługa BHP Katowice  

obsługa BHP Lublin

obsługa BHP Łódź

obsługa BHP Poznań

obsługa BHP Radom

obsługa BHP Szczecin

obsługa BHP Warszawa

obsługa BHP Wrocław    

 
Wydatek energetyczny

Wydatek energetyczny jest to ilość energii, która jest potrzebna do wykonania określonej aktywności fizycznej lub do utrzymania podstawowych funkcji organizmu. Składa się on z energii potrzebnej do utrzymania bazowego metabolizmu, czyli podstawowej przemiany materii, oraz energii potrzebnej do wykonania dodatkowych aktywności, takich jak ćwiczenia fizyczne, praca, itp. Jest on mierzony w jednostkach energii, takich jak kilokalorie (kcal) lub kilojoule (kJ). Wydatek energetyczny jest miarą oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracownika.