Przejdź do treści
Strona główna » Zabezpieczenie maszyn

Zabezpieczenie maszyn

Możesz uzyskać z ZUS dofinansowanie na:

1. zakup i instalacje osłon stałych i ruchomych niebezpiecznych stref maszyn

1. zakup i instalacje osłon stałych i ruchomych niebezpiecznych stref maszyn i innych urządzeń technicznych np.: nastawnych, blokujących, blokujących z ryglowaniem, sterujących.
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
 koncepcja instalacji osłon wraz z wizualizacją ich umiejscowienia po instalacji (np. z wykorzystaniem dokumentacji fotograficznej, techniki komputerowej),
 projekt instalacji zawierający: dane techniczne osłon (np.: wymiary, materiał),
 deklaracje zgodności WE producenta osłon, wykaz istotnych elementów (np. urządzeń blokujących, urządzeń ryglujących),
 schemat podłączenia do układu sterowania maszyn lub innych urządzeń technicznych (jeśli jest to przewidziane),
 dokumentacja z walidacji systemu sterowania zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-2 (jeżeli dotyczy).

2. Zakup i instalacja urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi

2. Zakup i instalacja urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi: blokujących, zezwalających, sterujących podtrzymywanych, oburęcznego sterowania, czułych np.: na nacisk (np.: maty, listwy, krawędzie oraz pręty i linki do wyłączania), aktywnych optoelektronicznych (np.: kurtyny i promienie świetlne, skanery laserowe), sterujących krokowych, ograniczających.
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
 dokumentacja fotograficzna przed instalacją, ze wskazaniem stref niebezpiecznych przewidzianych do zabezpieczenia,
 koncepcja instalacji urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi wraz z wizualizacją ich umiejscowienia, przedstawiającą stan po instalacji,
 projekt instalacji z danymi technicznymi urządzeń oraz wykazem istotnych elementów składowych, a także schematem podłączenia do układu sterowania maszyn lub innych urządzeń technicznych,
 deklaracje zgodności WE producenta urządzeń ochronnych,
 dokumentacja z walidacji systemu sterowania zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-2 (jeżeli dotyczy).

3. Zakup i instalacja do maszyn uzupełniających środków ochronnych

3. Zakup i instalacja do maszyn uzupełniających środków ochronnych (czyli realizujących funkcję zatrzymania awaryjnego) do odłączania i rozpraszania energii (np.: izolacyjnych odłączników całej maszyny lub jej określonych części od wszystkich źródeł zasilania z możliwością ich zamykania na klucz lub w inny sposób w położeniu odłączenia).
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
 projekt instalacji z danymi technicznymi urządzeń oraz wykazem istotnych elementów składowych, a także schematem podłączenia do układu sterowania maszyn lub innych urządzeń technicznych,
 deklaracje zgodności WE producenta uzupełniającego środka ochronnego (jeśli dotyczy),
 dokumentacja z walidacji systemu sterowania zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-2 (jeżeli dotyczy).

4. Zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa.

4. Zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa.
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
 projekt instalacji z danymi technicznymi urządzeń oraz wykazem istotnych elementów składowych, a także schematem podłączenia do układu sterowania maszyn lub innych urządzeń technicznych,
 deklaracje zgodności WE producenta elementów systemów sterowania,
Katalog działań inwestycyjnych i doradczych Strona 3 z 11
 dokumentacja z walidacji systemu sterowania zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-2 (jeżeli dotyczy).

5. Zakup i instalacja urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach

5. Zakup i instalacja urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach, np.: akustyczno-optycznych sygnalizatorów stref występowania zagrożenia, takich jak: strefy ruchu maszyn, miejsca awarii, wykopy, drogi wewnętrzne, zbiorniki.
W przypadku sygnalizacji drogowej dopuszcza się wyłącznie zakup urządzeń ostrzegawczych przeznaczonych do stosowania na wewnątrzzakładowych drogach niepublicznych.
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
 projekt instalacji z danymi technicznymi urządzeń oraz wykazem istotnych elementów składowych,
 schemat podłączenia do układu sterowania maszyn lub innych urządzeń technicznych (jeżeli dotyczy),
 dokumentacja fotograficzna ze wskazaniem stref niebezpiecznych przewidzianych do zabezpieczenia.

6. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem i polami elektromagnetycznymi

6. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem i polami elektromagnetycznymi.
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
 wyniki analiz i rozpoznania wskazujące na potrzebę zastosowania środków ochronnych w celu ograniczenia zagrożeń.

7. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem jonizującym

7. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem jonizującym.
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
 wyniki badań wskazujące na potrzebę ograniczenia zagrożenia promieniowaniem jonizującym.